Завідувач кафедри загальної та клінічної патології

Керує кафедрою загальної та клінічної патології завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Олена Сергіївна Проценко, яка є відомим в Україні та за її межами фахівцем в галузі патологічної анатомії.

Проценко О. С. закінчила в 1983 році Харківський медичний інститут за спеціальністю "Педіатрія", пройшла інтернатуру за спеціальністю "Патологічна анатомія".

З 1984 року працювала завідувачем патологоанатомічним відділенням першої клінічної лікарні м. Харкова. З 1987 року навчалася в клінічній ординатурі, після закінчення – завідувала патологоанатомічним відділенням Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії, а також виконувала обов’язки обласного дитячого патологоанатома. З 1994 року працювала на посаді доцента кафедри патологічної анатомії медичного факультету СумДУ, виконувала консультативну і секційну роботу в Сумському обласному патологоанатомічному бюро. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльне морфометричне дослідження атеросклерозу у чоловіків м. Харкова, проведене з інтервалом в 20 років». У 1998 році Проценко О. С. було присвоєно вчене звання доцента.

У 1995 році рішенням Сумської обласної атестаційної комісії Проценко О. С. була присвоєна перша кваліфікаційна категорія з патологічної анатомії, а в1999 року Центральною атестаційною комісією МОЗ України присвоєна вища кваліфікаційна категорія.

За період роботи лікарем-патологоанатомом і викладачем патологічної анатомії вісім разів підвищувала свою кваліфікацію на курсах удосконалення лікарів і викладачів.

З 2002 року працює на посаді завідувача кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де викладалися сім учбових курсів: анатомія людини; гістологія, цитологія і ембріологія; патологічна анатомія; патологічна фізіологія; судова медицина, ОХТА, секційний курс. Протягом 5 років (2002 – 2007) працювала на посаді лікаря-патологоанатома Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру, а з 2007 року – в патологоанатомічному відділенні ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМНУ. З 1.09.2011 працювала на посаді завідувача лабораторії патоморфології і експериментальної хірургії вищевказаної установи; з 1.09.2014 р. обіймає посаду лікаря-патологоанатома.

У 2013 році Проценко Е. С. захистила докторську дисертацію за темою "Патологічна анатомія гепатобіліарної системи плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю". У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Проценко О. С. веде активну педагогічну діяльність, передаючи свій досвід і знання студентам медичного факультету. Вона читає лекції з патологічної анатомії для студентів україномовної та англомовної форм навчання; проводить практичні заняття з патологічної анатомії і секційного курсу. Спільно із співробітниками кафедри і студентами Проценко О. С. проводить розтини померлих з розглядання морфологічних особливостей змін тканин і органів людини при різних патологіях. Студенти завчасно проводять самостійну теоретичну підготовку. Клінічні випадки, які розглядаються, завжди викликають інтерес студентів-медиків. Студенти старших курсів беруть активну участь у процесі розтину померлих з можливістю відпрацювання практичних навичок з оперативної хірургії, вивчаючи питання етіопатогенезу, клініко-лабораторної діагностики, морфологічних проявів різних захворювань.

Проценко О. С. є автором одного навчально-методичного посібника з грифом МОН України (Загальна патоморфологія: навч. посіб. / [О. С. Проценко, Н. О. Ремньова, С. О. Шерстюк та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2013. – 194 с.), однієї монографії (Проценко Е. С. Ремнева Н. А. Патологическая анатомия неопухолевых изменений вилочковой железы при генерализованной миастении. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 148 с.), 82 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій, 69 статей у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Проценко О. С. є автором 4 патентів на корисну модель.

Під керівництвом Проценко О. С. були захищені дві дисертаційні роботи на отримання наукового ступеня кандидата медичних наук (Полякова О. В. Патологічна анатомія підшлункової залози плодів і новонароджених від матерів з анемією, 2006 рік; Ремньова Н. О. Патологічна анатомія гіперпластичних процесів у тимусі, 2008 рік).

Проценко О. С. регулярно бере участь в науково-практичних конференціях, міжнародних семінарах, конгресах патологів України.

Завідувач і колектив кафедри в цілому мають численні грамоти та подяки від ректора університету за добросовісну роботу, зразкове виконання своїх службових обов'язків та високоякісну підготовку медичних працівників, а також за особистий внесок у розвиток освіти і науки.

Звіт завідувача про роботу кафедри (2015-2020 рр.)

Програма розвитку кафедри