Наукова діяльність

Наукова робота медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є невід’ємною частиною його діяльності. Науково-педагогічні співробітники медичного факультету, завдяки своїм дослідженням, вважаються провідними спеціалістами у своїх галузях медичної науки не тільки на території України, але й за її межами.

Науково-педагогічні колективи кафедр є співвиконавцями низки міжнародних наукових досліджень у сфері фармакології, терапії, кардіології, педіатрії, хірургії тощо.

З моменту відродження медичного факультету у 1992 році його співробітники захистили більше 75 кандидатських та 15 докторських дисертацій. В теперішній час співробітниками медичного факультету заплановані та виконуються більше 60 дисертацій на здобуття ступеню кандидата медичних наук та 12 дисертацій на здобуття ступеню доктора медичних наук.

Результати науково-дослідних робіт колективу медичного факультету за період з його відродження у 1992 році відображені у більше ніж у 150 статтях у журналах, що мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних науковометричних баз, більш ніж у 2 000 статтях у вітчизняних фахових виданнях, більш ніж у 2 000 статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи, що використовуються у наукових дослідженнях медичного факультету Каразінського університету, підтверджують близько 200 патентів та авторських свідоцтв.

Медичний факультет є організатором 150 науково-практичних конференцій, у тому числі 58 – міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники факультету виступили на понад 500 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі близько на 200 – міжнародних.

Невід’ємною частиною наукової роботи медичного факультету є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету. За роки існування членами Наукового товариства проведено 12 конференцій з міжнародною участю, опубліковано більше 150 статей та тез, встановлені тісні наукові контакти з науковими товариствами вищих медичних навчальних закладів України, близького та дальнього зарубіжжя.