Освітні програми

ОПП Медицина
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців 22 Охорона здоров’я, спеціальності 222 Медицина, кваліфікації лікар, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками, вміють здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз захворювань, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити лікування основних захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення за чинними алгоритмами.

ОПП Медична психологія
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців 22 Охорона здоров’я, спеціальності 225 Медична психологія, кваліфікації лікар-психолог, датних розв’язувати складні задачі та проблеми інноваційного характеру у сфері охорони психічного здоров’я населення, психопрофілактику, психодіагностику, психокорекцію та лікування захворювань пов’язаних з психічним здоров'ям, що характеризуються невизначеністю умов та вимог і можуть передбачати необхідність проведення досліджень та/або здійснення інновацій

ОПП Стоматологія
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія, кваліфікації лікар-стоматолог, які володіють актуальними знаннями і практичними навичками, вміють здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та профілактики стоматологічних захворювань, проводити лікування основних стоматологічних захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

ОПП Фізична терапія
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Терапія та реабілітація, спеціалізації 227.01 Фізична терапія, кваліфікації бакалавра терапії та реабілітації за спеціалізацією фізичної терапії, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

ОНП Медицина (Medicine)

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку фахівців 22 Охорона здоров’я, спеціальності 222 Медицина. Підготовка фахівців, які на базі глибинних теоретичних знань, практичних умінь та навичок здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі охорони здоров’я здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, вико- нувати оригінальні наукові дослідження, отримувати нові факти та впроваджувати результати роботи у практичну медицину та науково-педагогічну діяльність.