Фахові періодичні видання медичного факультету

З 1992 року силами співробітників кафедри внутрішньої медицини видається журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Медицина» (до 2000 року – «School of Fundamental Medicine Journal»), який входить до переліку фахових видань ВАК України.

ISSN: 2074-5397 (друкована версія українською мовою), 2313-6693 (друкована версія англійською мовою), 2313-2396 (онлайн-версія англійською мовою).

Фахова реєстрація у ВАК України: додаток до постанови президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.09 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська з 2000 по 2012 роки, з 2013 року тільки англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я, Фундаментальні дослідження, Клінічні дослідження, Огляди, Клінічна практика, Лекції, Медичне право, Екологія та здоров’я, Філософія медицини.

Адреса редакційної колегії: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, тел./факс (057) 702-04-55; тел. 707-54-50.

E-mail: journal.medicine@karazin.ua

Профіль журналу у Google Scholar

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих і повних текстів статей на наступних веб-ресурсах: Наукова періодика Каразінського університету, Бібліотека імені В.І. Вернадського, Наукова єлектронна бібліотека (РІНЦ), Polish Scholarly Bibliography, Index Copernicus, КіберЛенінка, ISSUU, Open Academic Journals Index, CiteFactor, ResearchBib, Google Академія, Українські наукові журнали, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Cosmos Impact Factor, General Impact Factor, Infobase Index, Bielefeld Academic Search Engine, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Directory of Open Access Journals, Репозиторій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сторінка у Facebook

Умови публікації

Редакційна колегія

Веб-сайт журналу


Міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

Міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія»засновано в 2014 році. Видається англійською, українською, російською (змішаними мовами) та розповсюджується на території України та закордоном.

Тематичною спрямованістю видання є висвітлення результатів наукових досліджень з клінічної та судової психіатрії, неврології, медичної психології; теоретичних та методологічних питань гендероспецифічності, коморбідності, мультиморбідності в психіатрії, неврології та медичній психології.

Журнал виходить з періодичністю 2-4 рази на рік.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 року № 747 додаток 17 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. Журнал входить до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та наукової електронної бібліотеки РІНЦ - бібліографічна база даних публікацій, розташована у складі інтегрованого наукового інформаційного ресурсу eLIBRARY.RU

Місцезнаходження редакції: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, кімната 605.

E-mail: psychiatry-neurology@karazin.ua

Профіль журналу у Google Scholar

Сайт журналу


Журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини» засновано в 2017 році. Видається англійською, українською та розповсюджується на території України.

Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті.

Видання «Актуальні проблеми сучасної медицини» покликаний стати ефективним центром наукової інтеграції, в якому будуть публікуватися фундаментальні дослідження в області нових медичних технологій і науково-практичної медицини, пропагувати і поширювати передові вітчизняні та зарубіжні наукові медичні знання.

Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини. Дані матеріали підтримують принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Журнал видається в електронному вигляді з 2018 року.

ISSN 2617-409Х - з 2018 року.

Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Адреса редакційної колегії: 61022, Україна, Харків, майдан Свободи, 6, к.582-а.

Тел.: +38 (057) 702-04-55

E-mail: apmm.meddep@karazin.ua

Web-page

Профіль журналу у Google Scholar

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих і повних текстів статей на наступних веб-ресурсах: Наукова періодика Каразінського університету.

Редакційна колегія

Умови публікації

Авторський договір