Навчальна робота кафедри загальної та клінічної патології

Учбова робота на кафедрі загальної та клінічної патології проводиться по 5 дисциплінам українською і англійською мовами. Загальний об'єм учбової роботи складає 24945 академічних годин, з яких 350 виділено на лекційні курси, а 19900 - на практичні заняття.

Студентам 1 і 2 курсів викладається курс «Гістологія, цитологія і ембріологія»; студентам 3 курсу – «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія». Студенти 4 курси вивчають на кафедрі судову медицину, а 5 курсу – «Секційний курс».


Гістологія, цитологія і ембріологія, патологічна анатомія та патологічна фізіологія є базовими для вивчення клінічних дисциплін і включені до ліцензійного іспиту КРОК 1.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених у рамках регламентованих норм кафедральним колективом. Викладання усіх дисциплін кафедри проводиться відповідно до рекомендацій і регламенту Болонського процесу.

Всі курси кафедри забезпечені робочими програмами, тематичними планами роботи, методичними матеріалами і завданнями (у тому числі тестовими) українською та англійською мовами для поточного і модульного контролю знань згідно вимог системи ECTS.

Учбові матеріали з усіх дисциплін, що вивчаються, розміщені на сайті кафедри : робочі програми з календарними планами, розклад практичних занять і лекцій, графіки відпрацьовування, методичні вказівки, матеріали для самостійної підготовки студентів до практичного зайняття, презентації лекцій, відеофільми.

Лекції і практичні заняття на кафедрі проводяться з використанням мультимедійного устаткування і виконані в редакторові Power Point. Викладачами кафедри створені друкований і електронний варіанти матеріалів методичного забезпечення учбового процесу.

Під керівництвом зав. кафедри професора Проценко О. С. співробітниками кафедри виданий посібник із загальної патоморфології, який було рекомендовано Міністерством освіти і науки України як науковий посібник для студентів вищих учбових закладів (Проценко О. С., Ремньова Н. О., Шерстюк С. О., Плітень О. М., Сидоренко Р. В. Загальна патоморфологія. Навчальний посібник. – Х.: ХНУ, 2011. – 196 с.).

На кафедрі створена галерея повчальних плакатів, присвячена великим гістологам і анатомам та їх внеску у розвиток медичної науки українською та англійською мовами. Під керівництвом зав. курсу «Гістологія, цитологія і ембріологія» доц. Падалко В. І. були створені більше 120 плакатів, призначених для ознайомлення студентів з історією великих відкриттів в медицині.

У рамках цієї роботи співробітниками кафедри був створений Інтернет-ресурс «Епоніми в гістології» (www.histology-kharkiv.esy.es), присвячений великим ученим в цій області, чиї імена стали прозивними і дали назву науковим відкриттям.

На кафедрі проводиться робота з розробки та впровадження в учбовий процес інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК 1).

На кафедрі проводиться впровадження системи E-learning, яка припускає змішану (blended) форму навчання. На базі платформи Moodle розроблений дистанційний курс з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів 1 та 2 курсів, який використовується також для підготовки до ліцензійного іспиту КРОК 1.

Програми дистанційного навчання розробляються також з дисциплін «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія», «Судова медицина» і «Секційний курс». Застосування цих програм в учбовому процесі дозволяє підвищити ефективність підготовки майбутніх лікарів.

В процесі учбової діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного устаткування, що є у розпорядженні кафедри.

Студентам надана можливість вивчати техніку проведення розтину трупа померлої людини, отримувати навички аналізу отриманих даних і заповнення протоколу розтину безпосередньо в умовах патологоанатомічного відділення клінічної бази кафедри, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід.

Особлива увага в процесі учбової діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 1. Проводиться робота з удосконалення тестового контролю знань. Викладачі кафедри створили банк тестових завдань з усіх дисциплін, що вивчаються на кафедрі, для тренінгового тестування при підготовці до модульних контрольних робіт і ліцензійного іспиту КРОК 1. В процесі цієї підготовки здійснюється розбір тестових завдань банку тестів із застосуванням спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів і мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки і контролю рівня знань, очного і онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК.

Кафедра створює і використовує в учбовій роботі музей макропрепаратів з патологічної анатомії людини. Колекція музею представлена наступними розділами: патологія клітини, запалення, порушення кровообігу, пухлини, інфекційні захворювання, патологія кровоносної і серцево-судинної систем, патологія легенів, патологія шлунково-кишкового тракту, патологія сечостатевої системи, генетична і дитяча патології. Частина колекції музею була подарована кафедрою патологічної анатомії ХМАПО.

Музей кафедри має унікальну колекцію препаратів з інфекційних захворювань, що зокрема демонструють морфологію черевного тифу та дифтерії. У музеї широко представлені препарати множинних вроджених вад розвитку. Особливий розділ складає серцево-судинна патологія (більше 120 препаратів), серед яких є препарати серця зі штучними клапанами. У музеї широко представлена колекція онкоморфології (понад 150 препаратів), серед яких є пухлини матки велетенських розмірів, пухлини яєчників.

В ході учбової діяльності викладачами дисциплін кафедри здійснюється підготовка студентів для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах.