Наукова робота кафедри загальної та клінічної патології

Наукова робота кафедри загальної і клінічної патології є важливою частиною її діяльності. Співробітники кафедри є визнаними науковими фахівцями не лише на території України, але й за кордоном.

На кафедрі загальної та клінічної патології проводяться наукові дослідження у рамках науково-дослідних програм, які входять в координаційний план пріоритетних напрямів наукових досліджень, затверджених Міністерством охорони здоров'я України: № 01054002760 «Патологічна анатомія окремих систем плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю», № 0110U001805 «Патоморфологічні особливості формування плоду і новонародженого під впливом патології матері», № 0105U000895 «Вивчення гетерогенності метаболічних і імунних порушень і проведення їх корекції до та після тимектомії у пацієнтів з міастенією» і № 0103U004282 «Нові технології в комплексному лікуванні цукрового діабету».

Основними напрямами наукових досліджень кафедри загальної та клінічної патології є вивчення наступного профілю проблем :

⇨Патоморфологічні особливості гепатобіліарної системи і підшлункової залози плодів і новонароджених від матерів із залізодефіцитною анемією, еклампсією і цукровим діабетом.

⇨Патоморфологічні особливості тимусу пацієнтів з генералізованою міастенією.

⇨Патоморфологічні особливості імунної відповіді у пацієнтів з аутоімунними захворюваннями.

Спільно зі співробітниками клінічної бази кафедри ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМНУ» був проведений ряд комплексних наукових досліджень і виконана морфологічна частина завдання:

⇨Патоморфологічні особливості резекційного краю печінки при дисекції різними хірургічними техніками.

⇨Патоморфологічні особливості гепатобіліарної системи хворих з жовчними свищами різних термінів давності від початку захворювання.

⇨Патоморфологічні особливості ілеоцекального сегменту в якості замісного резервуару шлунку після гастректомії.

⇨Морфологічні особливості змін тканин і мезотелію очеревини після санації черевної порожнини при гострому розлитому перитоніті.

⇨Патоморфологічні особливості судинного компонента резекційного краю печінки після використання апаратів високочастотного електрохірургічного зварювання.

⇨Патоморфологічні особливості компонентів стінки вен після корекції варикозної хвороби різними хірургічними техніками.

⇨Морфологічні особливості періпузирного інфільтрату, тканин і мезотелію очеревини у хворих з ускладненим гострим деструктивним холециститом.

⇨Патоморфологічні особливості ураження парапанкреатичної клітковини і клітковини заочеревинного простору у хворих з гострим субтотальним гнійним і аутоімунним панкреатитом.

Спільно з ДУ «Інститут патології хребта і суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМНУ» проводиться дослідження на тему: «Вивчити особливості патогенезу транзиторного болю в спині при циркадних ритмах». Дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи «Дослідити поширеність транзиторного болю в спині серед викладачів і науковців в місті Харкові». Мета дослідження – вивчити поширеність і особливості проявів транзиторного болю в спині серед співробітників наукових і вищих учбових закладів і студентів в місті Харкові. Терміни виконання: з 2011 року по теперішній час. Науковий керівник професор М. О. Корж. Співвиконавець: кафедра загальної та клінічної патології медичного факультету. Співробітниками кафедри виконана робота з розробки анкети для опитування співробітників наукових і вищих учбових установ. Мета анкетування – з'ясувати причини транзиторного і постійного болю в спині, який не пов'язаний з патологією хребта, і розробити рекомендації з його профілактики і лікування. Співробітниками кафедри було також проведено опитування серед викладачів, наукових співробітників, а також студентів і службовців (контрольна група) в різні пори року.

На кафедрі загальної та клінічної патології було виконано і захищено 2 докторських і 2 кандидатських дисертації. На сьогодні на кафедрі заплановано виконання 2 кандидатських дисертацій.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри опубліковані в 5 статтях в наукових журналах, які мають імпакт-фактор і входять до зарубіжних наукометричних баз; в 135 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях; в 42 статтях в інших виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені 11 патентами і авторськими свідоцтвами.

Співробітниками кафедри виданий посібник із загальної патоморфології, який був рекомендований Міністерством освіти і науки України як науковий посібник для студентів вищих учбових закладів (Проценко О. С., Ремньова Н. О., Шерстюк С. О., Плітень О. М., Сидоренко Р. В. Загальна патоморфологія. Навчальний посібник. – Х.: ХНУ, 2011. – 196 с.). Також, співробітниками кафедри видані 5 монографій і 57 методичних рекомендацій для студентів з курсів патофізіології, патоморфології, гістології, судової медицині і секційного курсу. Видана монографія Падалко В. И., Божков А. И. Старение как проявление метаболической адаптации организма. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 212 p.

Співробітниками кафедри підготовлено і подано до друку довідковий посібник «Лабораторні тести і діагностичні процедури»; укладачі: Белозьоров І. В., Проценко О. С., Ремньова Н. О. Публікація запланована у видавництві ХНУ імені В. Н. Каразіна на вересень 2015 року.

З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь в 38 конференціях, з'їздах, симпозіумах та наукових форумах.

Членами наукового студентського гуртка і співробітниками кафедри було організовано і проведено 12 науково-практичних студентських конференцій, в ході яких студенти докладали результати власних наукових досліджень.

Нині продовжує розширюватися і поповнюватися заснований кафедрою музей патоморфології людини. На сьогодні він розташовується в окремому приміщенні і налічує більше 600 макропрепаратів та понад 5000 мікропрепаратів.

Кращі студенти факультету беруть активну участь в науковій діяльності, яка проводиться працівниками кафедри, виконують наукові дослідження, закріплюючи теоретичні знання з анатомії людини і вивчаючи при цьому техніку проведення розтину трупа людини, що померла, аналізу отриманих даних і заповнення протоколу розтину. Ці студенти відвідують науковий студентський гурток, який працює при кафедрі.

Наразі йде робота із створення нових експонатів для музею патологічної анатомії з подальшим обговоренням теоретичних питань із захворювань, що вивчаються. На засіданнях гуртка розглядаються питання, що стосуються найцікавіших тем морфології, гістології, цитології і ембріології, анатомії людини.

Студенти вивчають морфологічні особливості змін органів плодів при різних патологіях матері. Розглядалися питання етіопатогенезу, клініко-лабораторної діагностики, морфологічних проявів захворювань. Особливий інтерес серед студентів викликає онкопатологія. У СНТ активно беруть участь не лише україномовні студенти, але й вихідці з далекого і ближнього зарубіжжя.

У 2015 році кафедрою розпочата робота над новою науковою темою «Патологічна анатомія імунної системи людини під впливом аутоімунних захворювань». Ця тема дозволить досліджувати механізми розвитку аутоімунних захворювань, вивчити особливості їх патогенезу та патоморфологічні особливості різних захворювань імунної системи людини. Проводиться вивчення літературних джерел з обраної тематики; розпочато набір матеріалу за новою науковою темою.

До 20-річного ювілею кафедри співробітниками підготовлено до друку видання «Кафедра загальної та клінічної патології: від витоків до сучасності». Публікація запланована у видавництві ХНУ імені В. Н. Каразіна на квітень 2016 року.