Методична робота кафедри загальної та клінічної патології

Кафедра має власні розробки методичного матеріалу з усіх курсів, що викладаються; і кількість власних розробок навчально-методичних матеріалів постійно поповнюється. З усіх дисциплін кафедри розроблені пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінювання знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань і умінь студентів, контрольні питання і списки рекомендованої літератури, тексти і мультимедійні презентації лекцій та ін.

Кафедра регулярно публікує методичні рекомендації і навчальні посібники з метою підвищення рівня забезпечення студентів учбовою і методичною літературою з усіх дисциплін, що вивчаються. У навчально-методичних виданнях кафедри презентовані результати наукової роботи кафедри, які впроваджуються в учбовий процес.

Результатом методичної роботи кафедри є підготовка колективом 1 підручника з грифом МОН України, 5 монографій, 68 навчальних посібників, 57 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій, у тому числі 26 – англійською мовою.

У поточному навчальному році викладачами кафедри були підготовлені, допрацьовані і надруковані 38 навчально-методичних посібників, 18 з них для російськомовних студентів, 20 – для студентів англомовної форми навчання. Особливу увагу було приділено розробці робочих зошитів з анатомії людини та патоморфології. Підготовлені посібники і методичні рекомендації для студентів англомовної форми навчання: альбом – робочий зошит до модулю 1 з анатомії людини і комплект методичні рекомендації/альбом – робочий зошит до модулю 3 з гістології. Допрацьований комплект навчально-методичних посібників з курсів загальної та спеціальної патологічної анатомії та патологічної фізіології українською та англійською мовами.

Перероблені і доповнені методичні рекомендації і альбоми – робочі зошити з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»; підготовлено до друку набір флеш-карт до модулю №2 «Загальна гістологія».

Всі навчально-методичні посібники, підготовлені кафедрою, затверджені і рекомендовані до використання в учбовій роботі навчально-методичною комісією університету.

Викладачі кафедри створюють і використовують у викладацькій роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення учбового процесу, у тому числі електронні наочні посібники для практичних занять.

Ведеться робота з удосконалення власного сайту кафедри, де доступні інформаційні, учбові і методичні матеріали з усіх дисциплін кафедри: робочі учбові програми, приклади завдань для підсумкових занять. Інформація на сайті регулярно оновлюється.

На кафедрі регулярно проводяться методичні наради і семінари для викладачів. Зав. кафедри приймає активну участь в науково-практичних і методичних нарадах і семінарах, у тому числі всеукраїнських, організовує роботу з підвищення методичного рівня викладання дисциплін кафедри.