Методична робота кафедри загальної практики – сімейної медицини

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також в друкарському вигляді.

Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом 3 підручників з грифом МОЗ України, 5 підручників з грифом МОН України, 6 підручників з грифом Харківського національного університета імені В. Н. Каразіна, 3 монографії, 5 навчальних посібників, 39 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій, у тому числі 15 – англійською мовою.

За всіма дисциплінами кафедри розроблені і постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів по навчанню в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного і підсумкового модульного контролю знань і умінь студентів, переліки контрольних питань і літератури, що рекомендуються, тексти і мультимедійні презентації лекцій та ін.