Наукова робота кафедри загальної практики – сімейної медицини

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими фахівцями в своїх областях не лише на території України, але і за її межами.

Основним напрямком наукових пошуків кафедри є НДР «Вивчення клініко-патогенетичних механізмів розвитку недиференційованої дисплазії сполучної тканини у ремоделювання еластично-тканинних структур організму людини» (шифр № ДР 0112u001027).

Колектив кафедри приймає участь в міжнародній науково-просвітній програмі «Saving the health of young people – saving the nation» сумісно з School of Public Health, Department of Medicine SUNY Medical Center (Brooklyn, NY).

Разом з Swedish Institute (SI, Stockholm) проводиться програма по розробці технологіїполіпшення питних властивостей води в умовах сапрофітного забруднення з метою профілактики алерго-аутоімунних патологічних станів комунального середовища.

Розробка технології покращення питних властивостей води в умовах сапрофітного забруднення з метою профілактики алерго-аутоімунних патологічних станів виробничого середовища проводиться сумісно з «Полтавським гірсько-збагачувальним комбінатом» (ПФТС: PGOK, Україна, Полтавська обл., м. Комсомольськ).

З часу створення кафедри співробітники кафедри захистили 4 кандидатських дисертації. На справжній момент на кафедрі заплановано і виконується 3 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображують в опублікованих 9 статтях в журналах, які мають імпакт-чинник і входять в зарубіжні наукометричні бази, 172 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях, 40 статтях в інших виданнях.

Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені 27 патентами і авторськими свідоцтвами. Кафедрою організовано і проведено 30 науково-практичних конференцій, у тому числі 3 – міжнародних. З доповідями щодо результатів власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь в 57 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах, у тому числі в 24 – міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з Харківською медичною академією післядипломної освіти (кафедра загальної практики-сімейної медицини і кафедра гігієни праці та профпатології), Національною медичною академією післядипломної освіти(м. Київ, кафедра загальної гігієни), Інститутом терапії НАМН України імені Л. Т. Малої, Міською студентською лікарнею № 20, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 5», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 26», Поліклінічним відділенням № 1 ДКЛ, Харківським обласним лікарсько-фізкультурним диспансером, НТУ «ХПІ» кафедрою безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, з якими підписані договори про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення сумісних науково-дослідних робіт.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно із співробітниками кафедри беруть активну участь в клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях.

За ініціативою студентів, що займаються науковою роботою в студентському науковому гуртку кафедри, організовано і проведено 17 науково-практичних конференцій, у тому числі 2 – міжнародних, де студентами висвітлювались результати власних наукових досліджень.