Наукова робота кафедри гігієни та соціальної медицини

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. В рамках договору з ІОЗДП НАМНУ співробітниками кафедри виконуються дослідження роботи за темами: «Вивчити вплив медико-соціальних чинників на формування здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного віку» та «Розробити гігієнічні заходи з профілактики захворювань підлітків при їх професійному самовизначенні».

З моменту заснування кафедри співробітники кафедри захистили 4 кандидатських дисертації. На даний момент на кафедрі заплановано і виконується 5 кандидатських дисертацій.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображено у 18 статтях, що опубліковані в журналах, які мають імпакт-фактор і входять в зарубіжні наукометричні бази, 88 статтях у вітчизняних та 41 – у зарубіжних спеціалізованих виданнях, 113 статтях і тезах в інших виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені 7 патентами та авторськими свідоцтвами.

Кафедра приймала участь у організації та проведенні 6 науково-практичних конференцій, в тому числі 3 – міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь у 62 конференціях, з'їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі в 27 – міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з University of Aberdeen (UK) – це робота над спільним проектом «Heart rate variability: nonlinear analysis» за програмою Microsoft Azure Research. Кафедра бере участь у роботі IBM Academic Initiative. Проводиться підготовка спільного проекту з University of Barcelona (Spain), Roma University (Italy), University of Aberdeen (UK) для участі в Horizon2020 (EU), з якими укладено угоди про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних науково-дослідних робіт.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 8 наукових робіт в спеціалізованих виданнях, у тому числі 2 – в закордонних.

З ініціативи студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано і проведено 7 міжнародних науково-практичних конференцій, у ході яких студенти доповідали про результати власних наукових досліджень.