Методична робота кафедри акушерства та гінекології

Методична робота кафедри акушерства і гінекології проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.

Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом 3 підручників із грифом МОЗ України, 5 навчальних посібників, 23 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій, в тому числі 1 – англійською мовою.

З усіх дисциплін кафедри розроблені та постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і вмінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять та для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів за навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань та рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.