Наукова робота кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними науковими фахівцями у своїх галузях не тільки в Україні, але й за її межами.

На кафедрі виконуються НДР:

1) «Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі інфекційного процесу, що викликаний бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними асоціаціями при гострому, затяжному та хронічному перебігу хвороби та оптимізація засобів лікування» №0117UС04874.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є імунологічні аспекти в інфекційній та соматичній патології.

З моменту заснування кафедри співробітники кафедри захистили 15 кандидатських та 3 докторських дисертацій. На теперішній час на кафедрі заплановано та виконуються 3 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені у опублікованих 20 статтях у журналах, що мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних наукометричних баз, більш 300 статтях у вітчизняних фахових виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджуються 20 патентами та авторськими свідоцтвами.

Кафедрою організовано та проведено більше 20 науково-практичних конференцій, в тому числі 18 – міжнародних. З докладами по результатам власних наукових досліджень співробітники кафедри прийняли участь у 50 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі у 25 – міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з ДУ «Інститут мікробіології таімунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України», з яким підписаний договір про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних науково-дослідних робіт.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, що є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 5 статей у фахових виданнях.

За ініціативою студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано та проведено 6 науково-практичних конференцій, в тому числі 2 – міжнародних, в ході яких студентами висвітлювались результати власних наукових досліджень.