Історія кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Кафедру загальної та клінічної імунології та алергології було засновано у липні 1994 року, через рік після відкриття факультету фундаментальної медицини, згідно з наказом № 185 Міністерства освіти України від 20.11.1992 року. Завідувачем кафедри був обраний доктор медичних наук, професор Попов Микола Миколайович. З вересня 2019 року очолює кафедру д.мед.н., професор Лядова Тетяна Іванівна.

Витоки кафедри нерозривно пов'язані з історією медичного факультету Імператорського Харківського університету, заснованого за ініціативи В.Н. Каразіна в 1805 році. Величезний внесок у розвиток сучасної мікробіології та імунології, як у нашій країні, так і за кордоном, внесли викладачі перших років існування нашого університету.

Лямбль Д.Ф.

(1824-1895)

Серед них найбільш відомий Душан Федорович Лямбль, якому належить честь відкриття нового виду паразита, виявленого в тонкому кишечнику і печінці, названого на його честь лямблією (Lamblia intestinalis).

Ценковський Л.С.

(1822-1887)

Засновником і одним з «батьків бактеріології» також був один з професорів нашого університету – Лев Семенович Ценковський, якому належить відкриття явища симбіозу. Крім того, він працював над удосконаленням методів вакцинації проти сибірської виразки.

Неоціненний внесок у розвиток мікробіології та імунології вніс лауреат Нобелівської премії – Ілля Ілліч Мечников, випускник природного відділення Харківського університету. Йому належить оригінальна теорія походження багатоклітинних тварин, відкриття фагоцитозу, вивчення епідеміології холери, черевного тифу, туберкульозу та інших інфекційних захворювань.

Мечников І.І.

(1845-1916)

Мечников І.І. організував першу вітчизняну школу мікробіологів, імунологів та патологів.

До 2009 року в структурі кафедри були різні дисципліни лікувального та санітарно-гігієнічного профілю, але після реорганізації, основними курсами, що викладаються на сьогоднішній день є: мікробіологія, вірусологія, загальна і клінічна імунологія, інфекційні хвороби, епідеміологія, дерматологія і фтизіатрія.

До вересня 2019 року очолював кафедру загальної та клінічної імунології та алергології завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Попов Микола Миколайович, який є відомим в Україні та поза її межами фахівцем у галузі загальної та клінічної імунології.

З відзнакою закінчив у 1974 році Харківський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1974 по 1991 рр. – аспірант Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, молодший науковий співробітник, докторант, провідний науковий співробітник.

У 1980 захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук. У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: «Кріоконсервування та трансплантація лімфоїдних і костномозкових клітин при променевій патології» за спеціальністю 14.00.36 «Алергологія та імунологія». У 2002 році було присвоєне звання доцента (старшого наукового співробітника).

З 1991 по 1993 рр. – завідувач лабораторії імунології Харківського НДІ мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова.

З 1994-2019 рр. очолював кафедру загальної та клінічної імунології та алергології. У 2003 році присвоєно звання професора. Протягом всього строку роботи в університеті є членом Вченої ради медичного факультету.

За високий професіоналізм ї значний внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців нагороджений Почесною Грамотою МОН України,стипендією імені І.І. Мечнікова Харківської обласної державної адміністрації, має Подяку міського голови, за сумлінну плідну працю нагороджений грамотою ректора Харківського національного університету іменіВ.Н. Каразіна та медаллю імені В.Н. Каразіна.

Попов М.М. проводить активну педагогічну діяльність, передаючи свій безцінний досвід та знання студентам медичного факультету. Він читає лекції з загальної та клінічної імунології, проводить практичні та семінарські заняття з загальної та клінічної імунології, клінічні розбори пацієнтів з важкими імунодефіцит ними станами сумісно із співробітниками кафедри та студентами.

Попов М.М. є автором 3 підручників з грифом МОЗ та МОН України, 8 підручників та монографій, 12 навчальних посібників, більше 40 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, більше 50 статей у журналах, що входять до зарубіжних наукометричних баз та мають імпакт-фактор, більше 150 статей у вітчизняних фахових виданнях. Під керівництвом ПоповаМ.М. організовано та проведено більше 20 науково-практичних конференцій, в тому числі 16 – міжнародних. Попов М.М. є автором 18 патентів та авторських свідоцтв.

Під керівництвом Попова М.М. пройшли успішний захист 12 кандидатських та з докторських дисертації. Наукова спеціалізація Попова М.М. – імунологія. Останнім часом наукова діяльність направлена на захист та реабілітацію імунної системи дітей, що часто хворіють, розробку сучасних вакцин, вивчення поствакцинального імунітету та методів його підвищення, прогнозування розвитку імунозалежних захворювань.

28 квітня 2021 року Наказом ректора Каразінського університету № 3501-1/184 змінено назву кафедри на поточну: "Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології".