Методична робота кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовані кафедрою методичні матеріали доступні студентам у електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп’ютерної мережі медичного факультету, у електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.

Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом 5 підручників з грифом МОЗ України, 7 підручників з грифом МОН України, 15 підручників з грифом Університету, 5 монографій, більш 40 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, в тому числі 5 – англійською мовою.

За всіма дисциплінами кафедри розроблені та постійно актуалізуються пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань та вмінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів, інструкції для студентів щодо навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових та ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань та вмінь студентів, переліки контрольних запитань та рекомендованої літератури для підготовки до практичних занять, тексти та мультимедійні презентації лекцій та інше.