Нормативні документи, що регламентують навчальний процес


Загальні регламентуючі документи

Закон України про вищу освіту

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням

Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Правила внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу університету права на академічну мобільність

Програма розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки

Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про вищу освіту»


Документи, що регламентують підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Спеціаліст" за спеціальністю 222 "Медицина" 7.12010001 "Лікувальна справа"

Сертифікат про акредитацію

Ліцензія на надання освітніх послуг

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 222 "Медицина" 7.12010001 "Лікувальна справа"

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 222 "Медицина" 7.12010001 "Лікувальна справа"

Навчальний план на 2016/2017 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2016/2017 навчальний рік

Навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2017/2018 навчальний рік

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2018/2019 навчальний рік


Документи, що регламентують підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Магістр" за спеціальністю 222 "Медицина" у галузі 22 "Охорона здоров`я"

Сертифікат про акредитацію

Ліцензія на надання освітніх послуг

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини"

Навчальний план підготовки "Магістрів медицини"

Пояснювальна записка до навчального плану підготовки "Магістрів медицини"

Проект тимчасового стандарту вищої освіти

Навчальний план на 2016/2017 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2016/2017 навчальний рік

Навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2017/2018 навчальний рік

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2018/2019 навчальний рік


Робочі навчальні програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Спеціаліст" (222 "Медицина" 7.12010001 "Лікувальна справа") та освітньо-кваліфікаційного рівню "Магістр" (222 "Медицина" 22 "Охорона здоров'я")

Робочі навчальні програми дисциплін 1 курсу навчання

Робочі навчальні програми дисциплін 2 курсу навчання

Робочі навчальні програми дисциплін 3 курсу навчання

Робочі навчальні програми дисциплін 4 курсу навчання

Робочі навчальні програми дисциплін 5 курсу навчання

Робочі навчальні програми дисциплін 6 курсу навчання