Нормативні документи, що регламентують навчальний процес


Загальні регламентуючі документи

Закон України про вищу освіту

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням

Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Правила внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Програма розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки

Стратегія розвитку університету на 2019–2025 роки

Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про вищу освіту»

Положення про Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


Документи, що регламентують підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Спеціаліст" за спеціальністю 222 "Медицина" 7.12010001 "Лікувальна справа"

Ліцензія на надання освітніх послуг

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа"

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 222 "Медицина"

Навчальний план на 2016/2017 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2016/2017 навчальний рік

Навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2017/2018 навчальний рік

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

Пояснювальна записка до навчального плану на 2018/2019 навчальний рік


Документи, що регламентують підготовку фахівців другого (магістерського) рівню за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» кваліфікації «Магістр медицини. Лікар»

Ліцензія на надання освітніх послуг

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини" (2016 рік)

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини" (2020 рік)

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини" (2021 рік)

Рецензії на освітню програму підготовки "Магістрів медицини" (2021 рік)

Протоколи обговорення проекту освітньої програми підготовки "Магістрів медицини" (2021)

Впровадження результатів науково-дослідної роботи факультету в освітній процес за освітньою програмою підготовки "Магістрів медицини"

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини" (2016) (англомовна версія)

Освітня програма підготовки "Магістрів медицини" (2021) (англомовна версія)

Навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Навчальний план на 2020/2021 навчальний рік

Навчальний план на 2021/2022 навчальний рік (україномовна версія)

Навчальний план на 2021/2022 навчальний рік (англомовна версія)


Робочі програми дисциплін навчального плану підготовки фахівців рівню "Магістр" (222 "Медицина" 22 "Охорона здоров'я")

Робочі програми на 2020/2021 навчальний рік