Наукова робота кафедри педіатрії

Наукова робота кафедри педіатрії є невід’ємною частиною її діяльності. Зі студентами працюють кращі спеціалісти ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», які мають можливість впроваджувати останні наукові розробки у навчальний процес та клінічну практику.

На кафедрі виконуються НДР: «Удосконалити діагностику асоційованих з Helicobacter pylori гастродуоденальних захворювань у підлітків»; «Значення внутрішньоклітинних збудників в інфекційній патології у дітей»; «Визначити особливості механізмів формування артеріальної гіпертензії у підлітків із ожирінням»; «Визначити механізми формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків із патологією міокарда».

З моменту заснування кафедри співробітники захистили 4 кандидатських та 1 докторську дисертації.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені у більш ніж 300 статтях у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджуються більш ніж 30 патентами та авторськими свідоцтвами.

Кафедрою організовано та проведено 34 науково-практичних конференцій, в тому числі 28 – міжнародних. З доповідями співробітники кафедри щорічно приймають участь на конференціях, з’їздах, симпозіумах країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентського наукового гуртку, який є структурним підрозділом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 14 статей у фахових виданнях, у тому числі 3 – у зарубіжних.

Наукові контакти кафедри:

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Uzbekistan

NATO

Advanced materials and methods for health protection

Australia

MCVB

Travel Grant of the Victorian Government and MCVB

South Africa

WSPID

Education Workshop Fellowship at the 8th World Congress

Japan

the Japanese Society of Gastroenterology

Travel Award of the Japanese Society of Gastroenterology; Invited Speaker at Japan

За ініціативою студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано та проведено 12 науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених, в тому числі – 10 з міжнародною участю.

Савельєва Лілія, студентка 6 курсу - ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студенських наукових робіт за спеціальністю «Профілактична медицина» (англійською мовою). Тема роботи «Вивчення особливостей здоров’язберігаючої поведінки студентської молоді за умов професійної спрямованості, поінформованості стосовно здорового способу життя та заходів щодо його реалізації», науковий керівник к.м.н., доц. Летяго Г.В.)