Вчена рада

Вчена рада медичного факультету є колегіальним органом управління факультету. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначає Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада медичного факультету:

 • визначає перспективи розвитку факультету;
 • вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті;
 • визначає загальні напрями наукової діяльності на факультеті;
 • обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів;
 • рекомендує таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр та професорів;
 • узгоджує кандидатури заступників декана факультету;
 • розглядає, враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітні програми і навчальні плани та рекомендує їх до затвердження Вченій раді Університету;
 • ухвалює та подає на затвердження ректору (першому проректору) робочі навчальні програми;
 • затверджує програми навчальних дисциплін;
 • ухвалює фінансові плани та звіт факультету;
 • рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм учених та почесних звань;
 • розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою Університету положення про факультет та його структурні підрозділи;
 • розглядає звіти науково-педагогічних працівників;
 • вносить зборам (конференції) трудового колективу факультету обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень декана за порушення ним Статуту університету та умов контракту;
 • вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень завідувача кафедри за порушення ним Статуту університету та умов контракту;
 • розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
 • розглядає пропозиції щодо структури факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;
 • рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану НДДКР університету;
 • затверджує звіти про науково-дослідні роботи;
 • розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету результати атестації наукових працівників;
 • надає рекомендації випускникам до вступу до аспірантури;
 • розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету рекомендації щодо вступу до докторантури;
 • розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету теми докторських дисертацій;
 • затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • розглядає і рекомендує до затвердження Вченою радою університету кандидатур наукових консультантів докторських дисертацій;
 • розглядає звіти аспірантів та докторантів;
 • розглядає і рекомендує до надання грифів навчальним, науковим та іншим виданням;
 • заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад;
 • рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 • заслуховує підсумки науково-дослідних робіт факультету за рік;
 • розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.