Методична робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Колектив викладачівкафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна розробляє та постійно оновлює методичні комплекти за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі: Пропедевтика внутрiшньої медицини; Внутрiшня медицина (в тому числi ендокринологiя); Догляд за хворими (практика) та Сестринська практика.

Щорічно затверджуються оновлені робочі програми з кожної дисципліни для україномовної та англомовної денної форми навчання здобувачів вищої медичної освіти, які повністю відповідають структурі дисциплін та затвердженим робочим навчальним планам підготовки лікарів за спеціальностю 222 “Медицина”.

Результатом колективної роботи кафедри є повне навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін на високому науково-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам вищої медичної школи та встановлено на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійноїпідготовки (ОПП) лікаря за фахом.

Кафедрою підготовлені методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять та методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти з кожної теми за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі, відповідно українською та англійською мовами. Надається орієнтовна карта роботи здобувачів вищої медичної освіти, де чітко визначені, послідовно та детально описані рекомендації щодо підготовки на кожному етапі практичного заняття. Наведено перелік основних теоретичних питань і практичних навичок, структура та зміст теми, надані тестові завдання для контролю вихідного та кінцевого рівня знань, вказана основна та додаткова література, у додатках є посилання на електронні ресурси навчально-методичних матеріалів кафедри.

Навчально-методичні матеріали розроблені та оформлені відповідно до вимог «Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», одержали гриф Науково-методичної ради університету.