Наукова робота - на хвилі наукового прогресу

Наукова робота медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є невід’ємною частиною його діяльності. Науково-педагогічні співробітники медичного факультету, завдяки своїм дослідженням, вважаються провідними спеціалістами у своїх галузях медичної науки не тільки на території України, але й за її межами.

Структурними підрозділами медичного факультету виконуються наступні науково-дослідні роботи:

 • «Використання фулерену С-60 та кріоконсервованої сироватки кордової крові у терапії некрозу міокарду (експериментальне дослідження);
 • «Розробка та дослідження системи автоматичного управління варіабельністю серцевого ритму у кардіологічній практиці»;
 • «Медикаментозна терапія пацієнтів з імплантованими елекрокардіостимуляторами»;
 • «Практичні аспекти використання електромагнітного випромінювання у медицині та сільському господарстві»;
 • «Розробити ефективні технології лікування та імунореабілітації дітей, що часто хворіють, з синдромом лімфаденопатії та імунопрофілактики інфекційних захворювань»;
 • «Роль імунних, аутоімунних та метаболічних порушень у патогенезі та результатах інфекційного процесу, що визваний герпесвірусами»;
 • «Вивчити вплив медико-соціальних факторів на формування здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного віку»;
 • «Розробити гігієнічні заходи щодо профілактики захворювань підлітків при їх професійному самовизначенні»;
 • «Патологічна анатомія окремих систем плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю»;
 • «Патоморфологічні особливості формування плоду та новонародженого під впливом патології матері»;
 • «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних порушень та проведення їх корекції до та після тімектомії у пацієнтів з міастенією»;
 • «Новітні технології у комплексному лікуванні цукрового діабету»;
 • «Вивчити особливості патогенезу транзиторного болю у спині при циркадних ритмах»;
 • «Дослідити розповсюдженість транзиторного болю у спині серед викладачів та наукових співробітників у місті Харків»;
 • «Патологічна анатомія імунної системи людини під впливом аутоімунних захворювань»;
 • «Удосконалити діагностику асоційованих з Helicobacter pylori гастродуоденальних захворювань у підлітків»;
 • «Значення внутрішньоклітинних збудників у інфекційній патології у дітей»;
 • «Визначити особливості механізмів формування артеріальної гіпертензії у підлітків з ожирінням»;
 • «Визначити механізми формування діастолічної дисфункції лівого шлуночку у підлітків з патологією міокарду»;
 • «Вивчення питань психодіагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування коморбідних психічних та поведінкових розладів»;
 • «Вивчення особливостей та оптимізація використання спленектомії при лікуванні гематологічних хворих»;
 • «Вивчення клініко-патогенетичних механізмів розвитку недиференційованої дисплазії сполучної тканини та ремоделювання еластично-тканинних структур організму» та інші.

Науково-педагогічні колективи кафедр є співвиконавцями низки міжнародних наукових досліджень у сфері фармакології, терапії, кардіології, педіатрії, хірургії тощо.

З моменту відродження медичного факультету у 1992 році його співробітники захистили більше 75 кандидатських та 15 докторських дисертацій. В теперішній час співробітниками медичного факультету заплановані та виконуються більше 60 дисертацій на здобуття ступеню кандидата медичних наук та 12 дисертацій на здобуття ступеню доктора медичних наук.

Результати науково-дослідних робіт колективу медичного факультету за період з його відродження у 1992 році відображені у більше ніж у 150 статтях у журналах, що мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних науковометричних баз, більш ніж у 2 000 статтях у вітчизняних фахових виданнях, більш ніж у 2 000 статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи, що використовуються у наукових дослідженнях медичного факультету Каразінського університету, підтверджують близько 200 патентів та авторських свідоцтв.

Медичний факультет є організатором 150 науково-практичних конференцій, у тому числі 58 – міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники факультету виступили на понад 500 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі близько на 200 – міжнародних.

Медичний факультет плідно співпрацює з колегами як із Харкова та України, так й із інших країн. Підписані договори про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних наукових робіт з наступними науково-дослідними та клінічними установами:

 • Харківським міським перинатальним центром,
 • Клінікою репродуктивної медицини імені В. І. Грищенка,
 • University of Aberdeen (UK),
 • IBM Academic Initiative (USA),
 • University of Barcelona (Spain),
 • Roma University (Italy),
 • Інститутом мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України,
 • Інститутом патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України,
 • Інститутом загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України,
 • NATO,
 • MCVB (Australia),
 • WSPID (SouthAfrica),
 • The Japanese Society of Gastroenterology (Japan),
 • Українським НДІ соціальної та судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України,
 • Харківською міською клінічною лікарнею швидкої та невідкладної медичної допомоги імені А. І. Мещанінова,
 • Swedish Institute (Sweden),
 • School of Public Health (Department of Medicine SUNY Medical Center, USA),
 • Харківською медичною академією післядипломної освіти,
 • Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Щупика,
 • Національним інститутом терапії НАМН України імені Л. Т. Малої,
 • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та іншими установами.

Невід’ємною частиною наукової роботи медичного факультету є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету. За роки існування членами Наукового товариства проведено 12 конференцій з міжнародною участю, опубліковано більше 150 статей та тез, встановлені тісні наукові контакти з науковими товариствами вищих медичних навчальних закладів України, близького та дальнього зарубіжжя.