Методична робота - базис для ефективного навчання

Методична робота медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення всіх дисциплін, що вивчаються. Підготовлені науково-педагогічними співробітниками медичного факультету методичні матеріали доступні студентам у електронному вигляді, онлайн, на серверах внутрішньої комп’ютерної мережі медичного факультету, у електронному депозитарії Університету, а також у друкованому вигляді.

Результатом методичної роботи науково-педагогічного колективу медичного факультету за період його існування з часів відродження з 1992 року є підготовка десятків підручників з грифом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки України, сотень монографій, тисяч навчальних на навчально-методичних посібників, у тому числі більше 200 – англійською мовою.

За усіма дисциплінами, які вивчають студенти медичного факультету Каразінського університету за період навчання, розроблені та постійно підтримуються у актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань та вмінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів, інструкції для студентів щодо навчання в умовах Болонського процесу, бази тестових та ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань та вмінь студентів, переліки контрольних запитань та рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій тощо.