Вчена рада

Вчена рада медичного факультету є колегіальним органом управління факультету. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного університет уімені В. Н. Каразіна.

Вчена рада медичного факультету:

§визначає перспективи розвитку факультету;

§вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті;

§визначає загальні напрями наукової діяльності факультету;

§обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, декана факультету;

§рекомендує таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр;

§узгоджує кандидатури заступників декана факультету;

§розглядає,враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітні програми та навчальні плани, а також рекомендує їх до затвердження вченій раді університету;

§схвалює та подає на затвердження ректору (проректору за напрямом діяльності) робочі навчальні плани;

§затверджує програми навчальних дисциплін;

§рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;

§розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету положення про факультет та його кафедри;

§затверджує положення про інші структурні підрозділи факультету;

§розглядає звіти науково-педагогічних працівників;

§вносить ректору або зборам (конференції) трудового колективу факультету пропозицію про звільнення декана;

§вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри;

§розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;

§розглядає пропозиції про структуру факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;

§рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану наукових досліджень та розробок університету;

§затверджує звіти про науково-дослідні роботи;

§розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету результати атестації наукових працівників;

§надає рекомендації вступникам до докторантури для розгляду на засіданні вченої ради університету;

§розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету теми докторських дисертацій;

§затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);

§розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету кандидатури наукових консультантів докторських дисертацій;

§розглядає звіти аспірантів та докторантів;

§розглядає і рекомендує до надання грифів навчальні, наукові та інші видання;

§заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад;

§рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;

§заслуховує підсумки науково-дослідних робіт факультету за рік;

§розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.